Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Epidemieën en andere dynamische processen modelleren met differentiaalvergelijkingen (C29)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
Wiskunde en corona Workshops

Speaker

Jan Essers (Fontys Lerarenopleiding Tilburg )

Description

Kamer: C29

Het onderwerp continue dynamische systemen is een verplicht onderdeel in wiskunde D vwo, dat in het examenprogramma zo wordt omschreven:
Subdomein C2: Continue dynamische systemen
De kandidaat kan in differentiaalvergelijkingen van de vorm y’ = f (y,t) eigenschappen van f relateren aan eigenschappen van oplossingen, zoals het al dan niet stationair zijn, monotonie en asymptotisch gedrag en in eenvoudige gevallen een oplossing expliciet bepalen.
Een statistische omschrijving dat in meer “dynamisch” onderwijs kan worden omgezet als je het combineert met
Subdomein A2: Profielspecifieke vaardigheden 2.
De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat naar het oorspronkelijke probleem terugvertalen.

Subdomein A3: Wiskundige vaardigheden 3. De kandidaat beheerst de bij het examenprogramma passende wiskundige denkactiviteiten − te weten modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen − en kan daarbij ICT functioneel gebruiken.

In de workshop bespreken we een aantal “bekende” modellen en laten we zien hoe je deze in GeoGebra kunt analyseren.
Na deze introductie ga je zelf aan de slag met opdrachten.

Een eigen laptop met daarop GeoGebra (aanbevolen is GeoGebra Classic 5.0.674.0-d) is nodig bij deze workshop.

Presentation materials

There are no materials yet.