Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Logisch redeneren voor wiskunde C maar vooral óók daarbuiten (E11, online)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h
docentenprijs Workshops

Speaker

Hugo Bronckhorst (CS Vincent van Gogh te Assen)

Description

Kamer: E11 | https://tinyurl.com/NWD2022 | Logisch redeneren is één van de belangrijkste vaardigheden voor de ontwikkeling van kritisch denken als 21e-eeuwse vaardigheid. Sinds de herziening van het vwo-programma voor wiskunde C in 2015 is logisch redeneren hier onderdeel van. Eén van de doelen van dit programma is om de redeneervaardigheden van vwo-leerlingen op allerlei gebieden van de maatschappij te ondersteunen. Doordat cursussen formele logica vaak niet het gewenste resultaat opleverden, hebben we een interventie ontwikkeld waarbij maatschappelijk relevante contexten, zoals krantenartikelen over de verpleegster Lucia de B., alcoholgebruik of mobieltjes in de klas, centraal staan. De focus van de lessen ligt op het ontwikkelen en leren gebruiken van geschikte formalisaties, visualisaties en schematiseringen. Belangrijk is de specifieke aandacht voor de verbanden tussen de verschillende representaties (gebaseerd op het model of concreteness fading). We hebben aangetoond dat de redeneervaardigheden van leerlingen met deze interventie significant verbeterden en dat de leerlingen ook significant meer formalisaties gebruikten.
Tijdens deze workshop bespreken we eerst de achterliggende principes van het lesmateriaal waarna we zelf met opdrachten aan de slag gaan. Het materiaal kan kant en klaar ingezet worden bij wiskunde C voor het desbetreffende examenonderdeel, maar kan juist ook de aanzet zijn tot vakoverstijgend werken tussen schoolvakken waar redeneren en het analyseren van argumenten van belang zijn. Daarnaast kan het -zoals ik tijdens de workshop zal bepleiten- ingezet worden voor alle leerlingen (ongeacht niveau) als (keuze)module logisch redeneren!

Hugo Bronkhorst is docent wiskunde aan CS Vincent van Gogh te Assen en is in september 2021 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift: “I just do not understand the logic of this”: intervention study aimed at secondary school students’ development of logical reasoning skills. Zie: https://doi.org/10.33612/diss.171653189 .

Presentation materials

There are no materials yet.