Jul 11 – 17, 2022
Mannheim
Europe/Berlin timezone

Robert Krovetz: An Investigation of Sense Ordering across Dictionaries with Respect to Lexical Semantic Relationships

Jul 13, 2022, 9:30 AM
30m
O 151 (Mannheim Palace (Schloss Mannheim))

O 151

Mannheim Palace (Schloss Mannheim)

Description

Chair: Lars Trap-Jensen

Presentation materials