Jul 11 – 17, 2022
Mannheim
Europe/Berlin timezone

Walter Amaru Flores Flores, Daniel Kroiss and Andrea Scheller: Das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD)

Jul 14, 2022, 4:00 PM
30m
O 145 (Mannheim Palace (Schloss Mannheim))

O 145

Mannheim Palace (Schloss Mannheim)

Description

Chair: Philipp Stöckle

Presentation materials